VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry on perhe- ja lähisuhdeväkivallan avopalveluyksikkö.
Palvelemme sekä tekijöitä että uhreja.

Adverse Childhood Experiences (ACEs)

Lapsuuden haitalliset kokemukset ovat kaltoinkohteluun ja huonoihin kotioloihin liittyviä kokemuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi fyysinen, seksuaalinen ja henkinen väkivalta eri muotoineen, vanhempien ero, rikollinen toiminta kotona, kodin päihde- tai mielenterveyspulmat tai vaille perustarpeita jääminen. Nämä haitalliset kokemukset  on jo aiemmin yhdistetty traumatisoitumisen mukanaan tuomiin käyttäytymisen ja tunne-elämän pulmiin. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat kuitenkin laajempia vaikutuksia.

Amerikkalaisessa laajassa tutkimuksessa (yli 17 000 otos) tutkittavat vastasivat kymmenen ACE -tekijää kartoittavan kysymyksen lomakkeeseen. Kävi ilmi, että 67 % oli kokenut vähintään yhden ACE:n ja 12,6 % oli neljä tai useampia ACE kokemusta. Lapsuuden haitallisten kokemusten ja myöhemmän huonon terveydentilan välillä ilmeni yhteneväisyyttä. Ne, joilla oli neljä tai yli neljä ACE kokemusta, sairastuivat kaksi kertaa todennäköisemmin sydänsairauksiin tai syöpään ja kolme ja puoli kertaa todennäköisemmin keuhkoahtaumatautiin kuin henkilöt, joiden ACE -pistemäärä on nolla. Kävi ilmi, että lapsuuden haitalliset kokemukset ovat itsessään riskitekijä sairastavuuteen riippumatta koulutuksesta tai muusta sosioekonomisesta asemasta.

Olisiko jotain tehtävissä?

Lapset tarvitsevat ja heillä on oikeus apuun. Kokemusten läpikäyminen turvallisen vanhemman kanssa auttaa toipumisessa. Joskus se ei riitä tai vanhemmilla itsellään on omien rankkojen lapsuuskokemusten myötä vaikeuksia puhua lapsensa kanssa lapsen kohtaamista stressaavista tai traumaattisista kokemuksista. Käsittelemättöminä haitalliset kokemukset tuovat turvattomuutta, haittaavat hyvinvointia ja vaarantavat lapsen kehitystä. Omaan elämänkulkuun integroitumattomat tapahtumat voivat siirtyä näin ylisukupolvisena taakkana sukupolvelta toiselle mitä erilaisimpina elämää haittaavina ilmentyminä. Tarvitaan ulkopuolista apua.

Tieto on tärkeää sekä haittojen synnyn että niistä selviämisen kannalta. Vanhemmat tarvitsevat tietoa lasten haitallisilta kokemuksilta suojelemisen tärkeydestä ja avun hakemisesta silloin, kun apua tarvitaan. Tieto on tärkeää myös eri alojen ammattilaisille. Ilmiön tunnistaminen vaatii taustalleen osaamista ja osuvia kysymyksiä kohtaamisiin. Tarvitaan niin sanottua traumainformoitua työskentelytapaa.

Varhaisen tuen merkitys on suuri. Erityisiä palveluja ei välttämättä tarvita, vaan perhe voi tulla autetuksi jo lähellä olevilla palveluilla ja eri toimijoiden yhteistyöllä.  Arjenjärjestys ja arjen sujuvuus sekä yhdenkin turvallisen, pysyvän aikuisen löytyminen voi olla lapselle ja nuorelle merkityksellistä.

Kuitenkin erityisillä, perheitä kuntouttavilla palveluilla on myös paikkansa. Ylisukupolvisia, haitallisia kokemuksia kantavilla perheillä voi olla takanaan monia pettymyksiä tarjotun avun suhteen. Tämän vuoksi tieto menetelmän vaikuttavuudesta ja arviointi palvelun perheelle sopivuudesta on merkityksellistä, ettei keskeytyksiä ja turhautumisia syntyisi.

Yksi tällainen erityinen menetelmä on Mikkelin ja Vaasan alueille pilotoiva vanhemman ja lapsen turvallista vuorovaikutusta tukeva työmuoto (CPC-CBT). Työskentelyssä vanhemmat harjoittelevat myönteisiä kasvatuskeinoja ja turvallista vuorovaikutusta lapsiaan kohtaan. Lapset saavat apua kokemuksistaan selviytymiseen. Auttamalla vanhempaa ja auttamalla lasta katkaistaan ylisukupolvisten haitallisten kokemusten ketju.

Merja

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hanke

 

Taustalla:

Felitti. The Origins of Addiction: Evidence from the Adverse Childhood Experiences Study. 2004.

Felitti ym. Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. Am J Prev Med 1998;14(4)

Harris NB. Syvälle ulottuvat juuret. Turvattomasta lapsuudesta tasapainoiseen aikuisuuteen. 2018

 

Share This Post:

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Kumppaneita ja lisätietoa